GfK Panel - Deelnamevoorwaarden

20 oktober 2016

GfK Panel is een onderdeel van GfK Netherlands BV en richt zich op het doen van onderzoek via respondenten. Door lid te worden/zijn van het panel geeft u ('het panellid') aan dat u beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken.

Met uw inschrijving/deelname bevestigt u dat u de deelnamevoorwaarden heeft gelezen en dat u zich u aan deze deelnamevoorwaarden zult houden. Het onderzoek op het GfK Panel kan in talloze vormen (bijvoorbeeld online vragenlijsten, cookies/software, schriftelijk, telefonisch, doe-opdrachten of chats/groepsdiscussies) uitgevoerd worden. Natuurlijk met uw toestemming en medeweten.

Deelname
Iedereen van 13 jaar of ouder die in Nederland woont, kan (panel)lid worden van het GfK Panel. Deelname is volledig vrijwillig. Het panellid moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Een persoon mag zich slechts 1x als panellid opgeven. Alle persoonlijke informatie die u tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, dient volledig en juist te zijn. Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw persoonlijke GfK Panel omgeving. Wij verlangen van een panellid dat deze minimaal 1x per jaar zijn persoonlijke gegevens ververst naar de meest actuele status.

Deelname aan het GfK Panel kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd. Voordat u zich uitschrijft moet u altijd eerst uw uitstaande beloning verzilveren. Nadat u zich heeft uitgeschreven vervalt uw recht op uw uitstaande beloning volledig. Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.

Het GfK panel kan een panellid uitschrijven als die, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 6 maanden niet aan een onderzoek binnen het GfK Panel deelnam. Het GfK Panel heeft ook het recht om alle panelleden die niet 1x per jaar persoonlijke gegevens verversen, uit te schrijven. Bij uitschrijving door het GfK Panel vervalt uw recht op uitstaande beloning. Het GfK Panel zal proberen u hierover vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.

Persoonlijke gegevens
Door akkoord op deze deelnamevoorwaarden bevestigt u dat het GfK Panel de persoonsgegevens die u deelt mag opslaan en verwerken. Het GfK Panel verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. Het GfK Panel houdt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens na opzegging (tijdelijk) te bewaren, uiteraard met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

Beloning
Voor uw deelname aan de onderzoeken van Het GfK Panel ontvangt u een beloning in punten. Het aantal punten is hoger naarmate de onderzoeken meer tijd kosten. Het GfK Panel bepaalt altijd de hoogte van de beloning. Alle punten zijn persóónlijke punten die niet over te hevelen zijn naar een ander persoon binnen Het GfK Panel. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt het opgebouwde puntensaldo. Uw saldo is dan niet meer inwisselbaar in onze cadeaushop.

U kunt uw beloning inwisselen voor items beschikbaar in de shop (bijvoorbeeld cadeaubonnen, donatie aan een goed doel, of fysieke producten). Het GfK Panel kan altijd, zonder aankondiging vooraf, het aanbod aan items aanpassen of de mogelijkheid tot het inwisselen van uw beloning (tijdelijk) beperken of stopzetten. Het GfK panel behoudt zich ook het recht voor om het totale beloningssysteem eenzijdig te wijzigen.

Voor verzending van uw bestelde items, maken wij gebruik van het op dat moment bekende huisadres dat door uzelf is opgegeven en geactualiseerd in uw persoonlijke gegevens op de website van het GfK Panel. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres. Het GfK Panel zal een fysiek item maar 1x toesturen. Wordt het fysieke item niet bezorgd, dan zal GfK enkel digitale bonnen ter compensatie aanbieden.

Als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de bijschrijvingen of afboekingen van uw saldo, dan dient u dat binnen 30 dagen na de dag van de vermeende fout bij onze helpdesk (gfkpanel.nl@gfk.com) te melden, inclusief toelichting, Het GfK Panel zal daarna ook binnen 30 dagen een beslissing nemen en u deze toelichten. Deze beslissing is bindend.

Resultaten onderzoek
Als panellid van het GfK Panel heeft u niet automatisch het recht op de resultaten van de onderzoeken waaraan u deelneemt. De resultaten van onderzoeken zal het GfK Panel op de website plaatsen als de opdrachtgevers hiermee instemmen.

Misbruik
Het GfK Panel, en verwante website en onderzoeken, worden met de grootste zorg gemaakt. Het GfK Panel staat dan ook voor kwaliteit, en vraagt die ook van u als panellid. Wanneer er naar oordeel van het GfK Panel sprake is van misbruik van het GfK Panel, haar onderzoeken of haar beloningssysteem, dan wordt het panellid eenzijdig van verdere deelname uitgesloten. Het door het panellid opgebouwde puntensaldo vervalt op dat moment onmiddellijk.

Rechten
Alle rechten met betrekking tot het GfK Panel berusten uitsluitend bij GfK Netherlands BV. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het GfK Panel gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die het GfK Panel aan het panellid aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

Het panellid draagt de rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over aan het GfK Panel op het moment dat hij deze deelt in een onderzoek. Het panellid aanvaard dat het GfK Panel en/of opdrachtgevers of partners van GfK Netherlands BV deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan het panellid.

Aansprakelijkheid
Helaas kunnen we niet 100% garanderen dat de inhoud en beveiliging van het GfK Panel, en verwante websites en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. Het GfK Panel is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die een panellid ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, het beloningssysteem of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het GfK Panel is dan ook geheel voor eigen risico.

Cookies
Het GfK Panel maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat uw internetbrowser ontvangt en daarna opslaat op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Het GfK Panel en verwante onderzoeken plaatsen cookies via ons eigen website domein gfk.com en via onze onderzoekpartners (derde partij cookie). Dit gebeurt bijvoorbeeld via websites, vragenlijsten, e-mails of Apps.

Door deel te nemen aan onze panels en onderzoeken gaat u als gebruiker akkoord dat GfK cookies op uw randapparatuur plaatst. Kijkt u voor meer informatie over cookies in de GfK Privacyverklaring op www.gfkpanel.nl.

Meetapparatuur en andere technologieën
Voor bepaalde onderzoeken kan GfK Panel u voorzien van specifieke meetapparatuur die voor dat onderzoek verplicht dient te worden gebruikt. Uiteraard ontvangt u informatie over de werking van deze meetapparatuur. Voor zover deze meetapparatuur persoonsgegevens vastlegt worden deze persoonsgegevens verwerkt overeenstemming met de privacyverklaring.

Privacy
Persoonlijke gegevens van het panellid worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. GfK gebruikt persoonsgegevens enkel voor marktonderzoeksdoeleinden en gebruikt deze nooit voor marketing- of verkoopactiviteiten. Uw persoonsgegevens worden ook nooit aan derden afgestaan voor marketing- en verkoopactiviteiten. Gegevens die u per onderzoek verstrekt worden ontdaan van elke identificatiemogelijkheid. Het GfK Panel is, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

GfK conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Kijkt u voor overige zaken gerelateerd aan uw privacy in onze Privacyverklaring op www.gfkpanel.nl.

Wijzigingen
De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door het GfK Panel worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website www.gfkpanel.nl met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Blijft u na een wijziging lid van het GfK Panel dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van de deelnamevoorwaarden.

Geschillen
Op de relatie tussen het GfK Panel en u als panellid is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Opmerkingen of vragen?
Heeft u na het lezen van de spelregels vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze helpdesk via gfkpanel.nl@gfk.com. Voor meer informatie over GfK Netherlands BV verwijzen wij u naar onze website: www.gfk.com/nl.