• Word onderzoeker bij het GfK Panel en spaar voor leuke beloningen.

    Aanmelden

Deelnamevoorwaarden

Laatste herziening: 15/05/2018

GfK Panel is een onderdeel van GfK Netherlands BV en richt zich op het doen van onderzoek via respondenten. Door u in te schrijven in het panel geeft u (“de deelnemer”) aan dat u beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken. Met uw inschrijving bevestigt u dat u de aangeboden deelnamevoorwaarden op www.gfkpanel.nl/deelnamevoorwaarden heeft gelezen en dat u deze deelnamevoorwaarden aanvaardt.

Het onderzoek op het GfK Panel kan in talloze vormen (bijvoorbeeld online vragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten, cookies/software, telefonische interviews of chats/groepsdiscussies) uitgevoerd worden.


Deelname
Iedereen van 13 jaar of ouder die in Nederland woont, kan zich aansluiten bij het GfK Panel. Deelname is volledig vrijwillig. De deelnemer moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres.

Een persoon mag zich slechts 1x als deelnemer aan het GfK Panel opgeven. Alle persoonlijke informatie die u tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, dient volledig en juist te zijn. Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw persoonlijke GfK Panel omgeving. Wij verlangen van een deelnemer aan het GfK Panel dat deze minimaal 1x per jaar zijn persoonlijke gegevens ververst naar de meest actuele status.

Deelname aan het GfK Panel kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd. Voordat u zich uitschrijft moet u altijd eerst uw uitstaande beloning verzilveren. Nadat u zich heeft uitgeschreven vervalt uw recht op uw uitstaande beloning volledig. Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.

Het GfK panel kan een deelnemer zelf uitschrijven als de deelnemer, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 6 maanden niet aan een onderzoek binnen het GfK Panel heeft deelgenomen. Het GfK Panel heeft ook het recht om alle panelleden die niet 1x per jaar persoonlijke gegevens verversen, uit te schrijven. Bij uitschrijving door het GfK Panel vervalt uw recht op uitstaande beloning. Het GfK Panel zal proberen u hierover vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.

Persoonlijke gegevens
Het GfK Panel verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. Neem kennis van de privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe lang gegevens worden bewaard, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden bewaard.

Beloning
Voor uw deelname aan de onderzoeken van Het GfK Panel ontvangt u een beloning in punten. Het aantal punten is hoger naarmate de onderzoeken meer tijd kosten. Het GfK Panel bepaalt altijd de hoogte van de beloning. Alle punten zijn persóónlijke punten die niet overdraagbaar zijn naar een ander persoon binnen of buiten het GfK Panel. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt het opgebouwde puntensaldo. Uw saldo is dan niet meer inwisselbaar in onze cadeaushop.

U kunt uw beloning inwisselen voor items beschikbaar in de shop (bijvoorbeeld cadeaubonnen, donatie aan een goed doel, of fysieke producten). Het is niet mogelijk om punten in te wisselen tegen contanten. Het GfK Panel kan altijd, zonder aankondiging vooraf, het aanbod aan items aanpassen of de mogelijkheid tot het inwisselen van uw beloning (tijdelijk) beperken of stopzetten. Het GfK panel behoudt zich ook het recht voor om het totale beloningssysteem om dwingende redenen eenzijdig te wijzigen.

Voor verzending van uw bestelde items, maken wij gebruik van het op dat moment bekende huisadres dat door uzelf is opgegeven en geactualiseerd in uw persoonlijke gegevens van het GfK Panel. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres. Het GfK Panel zal een fysiek item maar 1x toesturen. Wordt het fysieke item niet bezorgd, dan zal GfK enkel digitale bonnen ter compensatie aanbieden.

De elektronische boekhouding van GfK Panel geldt als bewijs. Als u denkt dat er fouten zijn gemaakt in de bijschrijvingen of afboekingen van uw saldo, dan dient u dat binnen 30 dagen na de dag van de vermeende fout bij onze helpdesk (gfkpanel.nl@gfk.com) te melden, inclusief toelichting. Het GfK Panel zal daarna ook binnen 30 dagen een beslissing nemen en u deze toelichten. Deze beslissing is bindend voor de deelnemer en voor het GfK Panel.

Resultaten onderzoek
Als deelnemer aan het GfK Panel heeft u niet automatisch het recht op de resultaten van de onderzoeken waaraan u deelneemt. De resultaten van onderzoeken zal het GfK Panel op de website plaatsen als de opdrachtgevers hiermee instemmen.

Misbruik
Het GfK Panel, en verwante website en onderzoeken, worden met de grootste zorg gemaakt. Het GfK Panel staat dan ook voor kwaliteit, en vraagt die ook van u als panellid. Wanneer er naar oordeel van het GfK Panel sprake is van misbruik van het GfK Panel, haar onderzoeken of haar beloningssysteem, dan wordt de deelnemer eenzijdig van verdere deelname uitgesloten. Het door de deelnemer opgebouwde puntensaldo vervalt op dat moment onmiddellijk.

Rechten
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het GfK Panel berusten uitsluitend bij GfK Netherlands BV. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het GfK Panel gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die het GfK Panel aan de deelnemer aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

De deelnemer zal meewerken om rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over te dragen aan het GfK op het moment dat hij deze openbaart in een onderzoek. De deelnemer aanvaard dat het GfK Panel en/of opdrachtgevers of partners van GfK Netherlands BV deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan de deelnemer.

Aansprakelijkheid
Helaas kunnen we niet 100% garanderen dat de inhoud van het GfK Panel, en verwante websites en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. Het GfK Panel is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, het beloningssysteem of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het GfK Panel is dan ook geheel voor eigen risico.

Cookies
Het GfK Panel maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat uw internetbrowser ontvangt en daarna opslaat op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Het GfK Panel en verwante onderzoeken plaatsen cookies via ons eigen website domein gfk.com en via onze onderzoekpartners (derde partij cookie). Dit gebeurt bijvoorbeeld via websites, vragenlijsten, e-mails of Apps.

Door deel te nemen aan ons GfK Panels geeft u als gebruiker toestemming dat GfK cookies op uw randapparatuur plaatst. Kijkt u voor meer informatie over cookies in de GfK Privacyverklaring en in de GfK Cookieverklaring op www.gfkpanel.nl.

Meetapparatuur en andere technologieën
Voor bepaalde onderzoeken kan GfK Panel u voorzien van specifieke meetapparatuur die voor dat onderzoek verplicht dient te worden gebruikt. Uiteraard ontvangt u informatie over de werking van deze meetapparatuur. Voor zover deze meetapparatuur persoonsgegevens vastlegt worden deze persoonsgegevens verwerkt overeenstemming met de privacyverklaring.

Gedragscodes
GfK conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van de MOA, Expertise Center for Marketing-Insights, Onderzoek & Analytics bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Kijkt u voor overige zaken gerelateerd aan uw privacy in onze Privacyverklaring op www.gfkpanel.nl.

Wijzigingen
De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door het GfK Panel worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website www.gfkpanel.nl met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Neemt u na een wijziging van de deelname voorwaarden, wederom deel aan het Panel dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van de deelnamevoorwaarden.

Geschillen
Op de relatie tussen het GfK Panel en u als deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Nederland. Deelnemer en GfK zullen alvorens naar de rechter te stappen het geschil in goed zakelijk overleg trachten op te lossen of voorleggen aan een hiervoor ingerichte commissie.

Opmerkingen of vragen?
Heeft u na het lezen van de voorwaarden vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze helpdesk via gfkpanel.nl@gfk.com. Voor meer informatie over GfK Netherlands BV verwijzen wij u naar onze website: www.gfk.com.